Om stiftelsen

§ 1 Ändamål
Stiftelsen skall ha till ändamål att stödja och befrämja forskning rörande orsak och behandling av diabetes och dess komplikationer, samt befrämja undervisning på alla nivåer inom området. I ändamålet ingår att ett pris kan instiftas för utmärkta forsknings- eller utbildningsinsatser inom området. För det fall stiftelsens avkastning är större än behovet av stöd till forskning rörande orsak och behandling av diabetes och dess komplikationer får avkastningen användas till att stödja annat medicinskt forskningsområde.

(Ändamålsparagrafen i Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforsknings stadgar)


Bakgrund till bildandet av Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning
Tack vare intensiv forskning, har behandlingen av diabetes avsevärt förbättrats under det senaste 30 åren men fortfarande orsakar sjukdomen stort lidande för de drabbade och belastar samhället med enorma kostnader varje år.

Till såväl typ 1 som typ 2 diabetes hör en rad följdsjukdomar, sk senkomplikationer. Hjärt-kärlsjukdomar, stroke, nervskador, ögonskador, njurproblem, nedsatt cirkulation, svårläkta sår, är några av de problem som personer med diabetes ofta drabbas av.

För att situationen för diabetiker ska förbättras och följdsjukdomar undvikas, krävs mer forskning. Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning bildades därför 2004 och har som främsta mål att stödja forskning kring diabetes och dess följdsjukdomar.


Professor Rolf Luft och Professor Kerstin Brismar

Stiftare är professor Rolf Luft och professor Kerstin Brismar.
Läs mer om stiftelsen i dess stadgar.

Uppdaterat 2013-01-12