Hem
Mottagare ROLF LUFT AWARD 2024 utsedd
VÄLKOMMEN NOMINERA till Rolf Luft Award 2025
STIPENDIUM - unga diabetesforskare 2023
AKTUELLA BÖCKER om att leva länge och väl samt om typ 2 diabetes
Om stiftelsen och Professor RolF Luft
Professor Rolf Luft
Stiftelsens stadgar
STYRELSEN
Varför så viktigt?
GE EN GÅVA
Sponsorer
Aktiviteter
Press
Kontakt
Stiftelseförordnande och Stadgar
för Rolf Lufts Stiftelse för diabetesforskning


Diabetes (sockersjuka) är en kronisk folksjukdom, som ökar dramatiskt i världen och Sverige och drabbar allt yngre åldrar. Idag beräknare man att 3,5-4 % av svenska folket har diabetes och 20 % har risk att få sjukdomen. Man räknar med en fördubbling av antal patienter med diabetes inom 15-20 år. Det finns olika former av diabetes som utan riktad behandling leder till komplikationer, för tidigt åldrande och död. Detta innebär stort lidande för patienten och stora kostnader för samhället.

Stiftelsen bildas för att stödja forskning om diabetes samt dess komplikationer. För den sålunda bildade stiftelsens verksamhet och fortbestånd skall följande gälla.

Stiftelsen skall förvalta de tillgångar som anges nedan i punkt 2 och fördela avkastningen av dessa till de ändamål som anges i punkt 1. Med avkastning avses löpande avkastning såsom räntor, utdelningar och liknande. Härutöver får stiftelsen under de första tre räkenskapsåren fördela högts 20 procent av stiftelsens kapital till de ändamål som anges i punkt 1.

1. Stiftelsens ändamål
Stiftelsen skall ha till ändamål att stödja och befrämja forskning rörande orsak och behandling av diabetes och dess komplikationer, samt befrämja undervisning på alla nivåer inom området. I ändamålet ingår att ett pris kan instiftas för utmärkta forsknings- eller utbildningsinsatser inom området.

För det fall stiftelsens avkastning är större än behovet av stöd till forskning rörande orsak och behandling av diabetes och dess komplikationer får avkastningen användas till att stödja annat medicinskt forskningsområde.


2. Stiftelsens tillgångar
Stiftelsens tillgångar skall utgöras av:
- vad undertecknade lämnar i gåva till stiftelsen;
- vad som genom testamente, gåva eller annorledes tillfaller stiftelsen;
- vad som tillfaller stiftelsen genom anslag från landstinget, kommuner eller andra myndigheter, samt
- avkastningen från stiftelsens tillgångar som inte tas i anspråk för fullföljande av stiftelsens ändamål.


3. Användning av avkastning från stiftelsen tillgångar
Den årliga avkastningen av stiftelsens tillgångar skall tas i anspråk för sådana ändamål som angivits i punkten 1 ovan efter styrelsens beslut. Av avkastningen skall dock årligen fem procent läggas till stiftelsens tillgångskapital.

Styrelsen äger rätt men inte skyldighet att ta i anspråk kapitalvinster för sådana ändamål som angivits i punkten 1 ovan.


4. Styrelse
Styrelsen skall under den första mandatperioden bestå av följande ledamöter som åtagit sig att förvalta stiftelsens egendom:

Professor Per-Olof Berggren, Karolinska Institutet, Stockholm
Professor Kerstin Brismar, Karolinska Institutet, Stockholm
Professor Jeff Friedman, Rockefeller University, New York, USA
Professor Sten Orrenius, Karolinska Institutet, Stockholm
Representant från Näringslivet: Dir Marcus Storch, Stockholm
Suppleant: Representant från Näringslivet: Charlotte Persson (Hennes & Mauritz)

För kommande mandatperioder väljer styrelsen ledamöter. Ledamot äger ej rätt att deltaga i val eller andra beslut som berör honom själv.

Avgår ledamot före mandatperiodens utgång, skall styrelsen utse ny ledamot för åter­stående del av mandatperioden.

Stiftelsens styrelse bestå av minst tre (3) ledamöter och minst en suppleant, varvid summan av antalet ledamöter och suppleanter alltid skall uppgå till minst sex personer.

Styrelsens ledamöter skall väljas för en period av tre (3) år. Styrelseledamot kan omväljas, men omval eller nyval får ej ske av ledamot som är 75 år eller äldre.

Vid nyval av ledamöter till styrelsen skall följande beaktas. Styrelsen skall tillse att den besitter en bred kompetens inom det område som är stiftelsens ändamål. För att stiftelsen skall ha möjlighet att bygga upp ett förtroende hos sina donatorer är det därför viktigt att stiftelsen kan visa upp en god vetenskaplig kompetens, även ur ett internationellt perspektiv, och en självständighet från enskilda och allmänna intressen. Styrelsen skall därför vid val av nya ledamöter sträva efter att:
  • minst en ledamot har flerårig erfarenhet av forskning om eller behandling av diabetes och dess komplikationer
  • minst en ledamot är verksam vid ett utländskt universitet inom dessa områden samt
  • minst en ledamot har erfarenhet av ekonomisk förvaltning
  • styrelseledamot skall inte ha betalningsanmärkningar eller förfallna eller obetalda skatteskulder
Styrelsen ordförande skall under den första mandatperioden vara professor Kerstin Brismar.

För kommande mandatperioder väljer styrelsen inom sig ordförande.

Styrelsen är beslutför när minst tre (3) ledamöter är närvarande. Om ej särskilt förordnats i dessa stadgar fattas beslut med enkel majoritet.

Styrelsen må tillsätta arbetsutskott samt till sig adjungera lämpliga personer för särskilda uppdrag.

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms län.


5. Sammanträden
Styrelsen skall sammanträda på kallelse av ordföranden. På begäran av två styrelseledamöter är ordföranden skyldig att snarast kalla styrelsen till sammanträde.

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll.


6. Rätt att teckna stiftelsen
Stiftelsen skall tecknas, förutom av styrelsen, av ordföranden, av två styrelse­­ledamöter i förening eller de personer styrelsen därtill utser.


7. Medelsplacering
Styrelsen skall vid förvaltningen av stiftelsens medel tillse att dessa är placerade på betryggande sätt.


8. Räkenskaper
Över stiftelsens verksamhet skall styrelsen föra erforderliga räkenskaper enligt god redovisningssed och avge förvaltningsberättelse.

Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår.


9. Revision
För granskning av styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper skall styrelsen utse en (1) auktoriserad revisor jämte en (1) suppleant.

Senast den 1 mars skall styrelsens förvaltningsberättelse och stiftelsens räkenskaper avseende närmast föregående räkenskapsår överlämnas till stiftelsens revisor, vilken inom en månad skall avge revisionsberättelse.


10. Övrigt
Stiftelsen kan ansöka om ett s.k. kontrollgirokonto genom Stiftelsen för insamlingskontroll (SFI). Om så sker skall de krav som SFI vid var tidpunkt ställer uppfyllas så länge det inte inkräktar på stiftelsens ändamål. Om kontrollgirokontot upphör skall SFI:s bestämmelser om redovisningsskyldighet följa till dess att insamlade medel förbrukats.


11. Tillsyn
Stiftelsen skall stå under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län.Stiftelsens räkenskaper och förvaltnings- och revisionsberättelserna skall, förutom till SFI, överlämnas till länsstyrelsen, som har att vidtaga eller förordna om vid­tagande av åtgärd vartill revisorns yttrande kan föranleda.


12. Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan ske om beslutet biträds av samtliga styrelse­ledamöter. För ändring av stiftelsens ändamålsbestämmelser (punkt 1) gäller dock reglerna om permutation.


Stockholm 26 april 2004
Stiftare: Professor Rolf Luft Professor Kerstin Brismar
Uppdaterat 2006-07-03
Utskriftsvänlig sida
Rolf Lufts Stiftelse för Diabetesforskning • Rolf Lufts Foundation for Diabetes Research • www.rolfluftdiabetesfond.seinfo@rolfluftdiabetesfond.se • Bankgiro 5799-9559
Provided by Webforum